Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) a tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet  az önkormányzat tulajdonát képező megüresedett költségalapú bérlakás bérbeadására.

 

I. A lakás adatai

Cím

1.

Alapterület (m2)

Szoba-

szám

 

Fűtési rendszer

Lakbér összege

(Ft/hó)

Minimum óvadék összege

Tokaj, Klapka u. 4/3.

59,39

1+2 félszoba

gáz

19.896.-

79.584.-

 

 

II. A pályáztatással kapcsolatos tudnivalók:

 

A pályázatot benyújtani pályázati adatlapon lehet, Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.).

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje: Zárt borítékban, kizárólag postai úton, cím: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. A borítékra kérjük feltüntetni: „LAKÁS PÁLYÁZAT”, valamint a bérelni kívánt lakás címét. Postára adás határideje:  2023.  november 20. (hétfő).

 

A pályázati adatlap átvehető az alábbi helyeken:

 • Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal - Iktató (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54), valamint letölthető a
 • tokaj.hu honlapról.

Pályázati feltételek:

 • A pályázatot az a nagykorú, természetes személy nyújthatja be, aki Tokajban nem rendelkezik 50 %-nál nagyobb hányadú, özvegyi vagy haszonélvezeti joggal nem terhelt lakástulajdonnal, házas- vagy élettárs csak együttesen pályázhat.
 • A pályázónak igazolt jövedelme figyelembevételével képesnek kell lennie a havi lakbér és közüzemi díjak megfizetésére.

 

A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület végzi el a soron következő testületi ülésén. A Képviselő-testület a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül a pályázókat írásban értesíti.

Érvénytelen az az ajánlat, amely

 • a minimum óvadék összegét nem éri el (4 havi bérleti díjnak megfelelő összeg),
 • határidőn túl érkezett,
 • nem tartalmazza a csatolandó igazolásokat, úgymint a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat,
 • vállalhatatlanul magas összegű óvadékra tesz ajánlatot (vállalhatatlanul magas összegű óvadéknak minősül az az ajánlat, amely a pályázó havi jövedelmének 150%-át meghaladja.

 

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi óvadék fizetésére tesz érvényes ajánlatot, amelyet 1 havi bérleti díj összegével vagy annak egész számú többszörösével lehet emelni. A pályázók azonos mértékű óvadékra vonatkozó ajánlata esetén sorsolás tartandó.

 

 1. A bérbeadás feltételei:

 

 • A bérleti jogviszony határozott idejű:

kezdete:                      2023.  december 1.

                             időtartama:                  legfeljebb 3 év

A bérlő a meghatározott időre szóló lakásbérleti jogviszonyt legalább 3 hónappal megelőzően mondhatja fel.

A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

 • A bérlőnek a bérlet időtartama alatt lakbért kell fizetni, mely összegét a bérleti szerződés tartalmazza.
 • A lakásbérleti jogviszonyt önkormányzati bérleményre vonatkozóan a bérbeadó és a bérlő bérleti szerződése hozza létre legfeljebb 3 év határozott időtartamra.
 • A bérlőnek a lakással kapcsolatban igénybevett közüzemi szolgáltatásokra (víz- és csatornahasználat, villamos energia, gáz stb.) szerződést kell kötnie és a közüzemi díjakat fizetnie kell. A bérlő a bérleti szerződés megkötését követően a közüzemi szolgáltatók által kiadott befizetési igazolás Tokaji Városüzemeltető Szervezetben történő bemutatásával negyedévente (minden év március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig és december 15-ig) bizonyítani köteles, hogy közüzemi díjtartozása nincs. Az igazolási kötelezettség és a közüzemi tartozás rendezésének - bérbeadó felszólítása ellenére történő - elmulasztása a lakásbérleti szerződésben vállalt lényeges kötelezettség megszegésének, ezáltal rendkívüli felmondási oknak minősül.
 • A bérleti szerződést a Tokaj Város Önkormányzatával kell megkötni az eredményhirdetést követő 8 napon belül.
 • A nyertes pályázó a szerződéskötés előtt köteles megfizetni a pályázatában vállalt óvadék összegét melyet a Tokaji Városüzemeltető Szervezet bankszámlaszára kell átutalással teljesítenie. Az átutalásról szóló igazolást a szerződéskötés előtt a Bérlő köteles bemutatni a Tokaji Városüzemeltető Szervezet részére. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a Bérlő által befizetett óvadékot lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Ezen költségek hiányában a Bérbeadó a lakás visszaadását követő 30 napon belül köteles a bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizetni.
 • A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az 1993. évi LXXVIII. törvény és a 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza.

IV. Egyéb tudnivalók:

 • A lakás megtekintésére a vagyonkezelő képviselőjével történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség.

A képviselő elérhetősége: Valler István (47-352-130)

 • A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést. Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőknek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni.
 • A hirdetménnyel kapcsolatban az Önkormányzati Hivatalban Dr. Németh Zsuzsanna ad felvilágosítást a 47/553-015 telefonszámon.
 • Pályázni a mellékelt adatlap kitöltésével lehet, melyet ide kattintva érhet el!