Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) a tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLETEK HASZNOSÍTÁSÁRA.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLET HASZNOSÍTÁSÁRA

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) a tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

az önkormányzat tulajdonát képező TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLETEK HASZNOSÍTÁSÁRA.

  I. Az ingatlan adatai: 3910 Tokaj, Rákóczi út 44. szám, tokaji 20 helyrajzi szám alatti 23,24   m2˛ területű, üzlethelyiség, műszaki állapota közepes, a helyiség közművesített.   3910 Tokaj, Rákóczi út 44. szám, tokaji 20 helyrajzi szám alatti 16 m2˛ területű, üzlethelyiség, műszaki állapota közepes, a helyiség közművesített II. A pályáztatással kapcsolatos tudnivalók:   A pályázatot Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) kell benyújtani. A pályázatok felbontását az Ügyrendi, Jogi és Humánpolitikai Bizottság végzi a pályázat benyújtására meghatározott határidő lejárta után. A pályázat benyújtásának módja, határideje: Zárt borítékban, kizárólag postai úton, cím: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. A borítékra kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT” benyújtása TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLET HASZNOSÍTÁSÁRA. Postára adás határideje: 2022. május 20.  (péntek).   A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:  
 1. a pályázó nevét és címét, jogi személy esetén a vezető tisztségviselő nevét, elérhetőségét
 2. a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 3. nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és azoknak megfelel
 4. a vállalt bérleti díj összegét
 5. a végezni kívánt tevékenység megnevezését, annak részletes leírását
 6. azt, hogy mennyi időre kívánja bérbe venni a helyiséget
  A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.   Pályázati feltételek:
 • Pályázni helyiségek esetében 30.000 Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bánatpénz befizethető a Tokaji Városüzemeltető Szervezetnél beszerezhető csekken, vagy a Tokaji Városüzemeltető Szervezet 68500012-11053844 Takarékbank Zrt-nél vezetett számlájára.
 
 • A kiinduló ár: 1.000+ÁFA / m2 /hó - bérleti díj.
  A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület végzi el, a 2022. május 26. napjáig. A Képviselő-testület a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül a pályázókat írásban értesíti.   Érvénytelen az az ajánlat, amely
 • a kiinduló árat nem éri el,
 • határidőn túl érkezett,
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz érvényes ajánlatot. III. A bérbeadás feltételei:
 • A bérleti jogviszony határozott idejű:
  • kezdete: 2022. augusztus 1.
  • időtartama: legalább 6 hónap, legfeljebb 5 év
A bérlő a meghatározott időre szóló bérleti jogviszonyt legalább 3 hónappal megelőzően mondhatja fel. A határozott idő elteltével a bérlő a helyiséget köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
 • A bérlőnek a bérlet időtartama alatt bérleti díjat kell fizetni, mely összegét a bérleti szerződés tartalmazza.
 • A bérlőnek a helyiséggel kapcsolatban igénybevett közüzemi szolgáltatásokra ( víz- és csatornahasználat, villamos energia, stb.) szerződést kell kötnie és a közüzemi díjakat fizetnie kell. A bérlő a bérleti szerződés megkötését követően a közüzemi szolgáltatók által kiadott befizetési igazolás Tokaji Városüzemeltető Szervezetben történő bemutatásával negyedévente (minden év március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig és december 15-ig) bizonyítani köteles, hogy közüzemi díjtartozása nincs. Az igazolási kötelezettség és a közüzemi tartozás rendezésének - bérbeadó felszólítása ellenére történő - elmulasztása a helyiségbérleti szerződésben vállalt lényeges kötelezettség megszegésének, ezáltal rendkívüli felmondási oknak minősül.
 • A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.
 • A jogszerű használat során a tevékenység jellegének megváltoztatásához a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges. A tevékenység engedély nélküli megváltoztatása azonnali felmondást vonhat maga után, s az eredeti állapot helyreállításának költségei a volt bérlőt terhelik.
 • A helyiségbérleti szerződést az önkormányzati bérleményre vonatkozóan a bérbeadó és a bérlő közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződése hozza létre legfeljebb 5 év határozott időtartamra. A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés közjegyzői díjának megfizetése a Bérlőt terheli. A szerződéskötés közjegyzői díja: 20.000.- Ft.
 • A nyertes pályázó a szerződéskötéskor óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a szerződésben meghatározott havi bérleti díj négyszeresének megfelelő összeg. A helyiségbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a Bérlő által befizetett óvadékot bérleti díj hátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Ezen költségek hiányában a Bérbeadó a helyiség visszaadását követő 30 napon belül köteles a bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizetni.
 • A nem lakáscélú helyiségek szerződésének meghosszabbítására vonatkozó igényét a bérlő köteles írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal benyújtani a bérbeadóhoz.
A szerződés meghosszabbításának feltétele, hogy a bérlőnek az önkormányzat felé, valamint a helyiségben igénybe vett közüzemi szolgáltatók felé helyiségbér- vagy egyéb díjtartozása nem lehet. A közüzemi szolgáltatók által kiállított, 30 napnál nem régebbi, nemleges tartozásról szóló igazolásokat a bérlő köteles a szerződéshosszabbítási kérelmével egyidejűleg a bérbeadóhoz benyújtani.  
 • A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az 1993. évi LXXVIII. törvény és a 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza.
  IV. Egyéb tudnivalók:
 • A helyiség megtekintésére a vagyonkezelő képviselőjével történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség.
A képviselő elérhetősége: Valler István (47-352-130)
 • Pályázni 30.000 Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bérbeadó a bánatpénz összegét az esedékes bérleti díjba beszámítja.
 • A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a helyiségbérleti szerződést. Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, úgy az általa letétbe helyezett bánatpénzt elveszti, a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőknek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni.
 • Visszalépésre a pályázat benyújtásának napjától a döntéshozatalt megelőző napig van lehetőség. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénzt az eredményhirdetést követő 30 napon belül a bérbeadó visszafizeti.
 • A hirdetménnyel kapcsolatban az Önkormányzati Hivatalban Dr. Németh Zsuzsanna ad felvilágosítást a 47/553-015 telefonszámon.