A tokaji 1880/2   helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 4046 m2 területű, szőlő és gazdasági épület művelési ágú ingatlan értékesítésére.

 Tokaj Város Önkormányzata a Tokaj Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 5/2013. (IV. 19.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé.

 1. A kiíró szerv megnevezését, székhelyét

Tokaj Város Önkormányzata

Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

Tel.: +36-47-352-511; Fax: +36-47-352-006

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. A pályázat célja

A tokaji 1880/2   helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 4046 m2 területű, szőlő és gazdasági épület művelési ágú ingatlan értékesítése.

 1. A pályázat jellege

A pályázat nyilvános, egyfordulós.

 1. Az eljárás tárgyaként értékesítésre szánt vagyon megjelölése

A tokaji 1880/2   helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 4046 m2 területű, szőlő és gazdasági épület művelési ágú ingatlan

 1. Pályázati feltételek

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az ajánlatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. Ajánlatot bárki tehet, aki megfelel a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvényben  (továbbiakban: Földtörvény) foglalt feltételeknek, valamit rendelkezik a szükséges engedélyekkel, igazolásokkal.

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje

Dátum: 2023/08/21. 

Az ajánlatok benyújtásának módja

Zárt borítékban, kizárólag postai úton, cím: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a  tokaji 1880/2   ingatlan megvételére."

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 1. Az ajánlatok bontása

Időpont: 2023/08/23.

Helye: Tokaj Város Önkormányzata, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

 1. Tájékoztatást adó személy neve és telefonszáma

név: Posta György polgármester

telefonszám:06-47/352-752

 1. Jogfenntartás (az eljárást eredménytelennek nyilvánítása)

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy az eljárást annak bármely szakaszában – indokolási kötelezettség nélkül – eredménytelennek nyilváníthatja (visszavonhatja).

 1. Az elbírálásra vonatkozó szempontok: Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó részére történik.
 1. Ajánlati feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a vételárra vonatkozó ajánlatot, mely nem lehet kevesebb az alábbi összegnél: 980.000.- Ft,
 1. Fizetési feltételek: Az adásvételi szerződés aláírását követően max. 15 napon belül egy összegben.
 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következőek
 • a pályázó adatai: magányszemély esetén a családi és utónevet, leánykori családi és utóneve, születési éve, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, továbbá pénzintézeti folyószámlaszáma, a statisztikai számjellel rendelkező pályázó esetén a szervezet megnevezése, székhelye, törzsszáma, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonata (vállalkozói engedélyének másolata) és aláírási címpéldány, képviselőjének neve és a képviselet jogcíme, valamint pénzintézeti bankszámla száma;
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázat feltételeit;
 • a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
 • a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról;
 • Ajánlattevői nyilatkozat benyújtása
 • közös ajánlattevők esetén: ajánlattevők közötti megállapodás.
 • Az ingatlan hasznosítására vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
 • A Földforgalmi törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés igazolása
 1. Az ajánlat érvénytelen, ha
 • az ajánlattételi határidő után nyújtották be;
 • nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt bármely alaki vagy tartalmi követelménynek;
 • az ajánlati ár nem éri el a minimum árat;
 • nincs szabályszerűen aláírva (cég esetén cégszerűen, minden más személy esetében két tanú együttes aláírásával);
 • egyéb módon nem felel meg a pályázati és/vagy jogszabályi feltételeknek.
 1. Az ajánlatok elbírálása

Az ajánlatok elbírálását Tokaj Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslata alapján a Képviselő-testület végzi el a soron következő rendes ülésén. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést.

 1. Az ajánlatok elbírálásának határideje

A pályázatok bontását követő 60 nap.

 1. A pályázati felhívás közzététele: dátum : 2023. 08. 08.

 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM