A Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Pályázati referens munkakör betöltésére.

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2024. december 31-ig  tartó közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi utca 54. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1.melléklet I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Ellátandó feladatok: Szervezi, koordinálja az önkormányzat pályázati tevékenységét, ellenőrzi a pályázati programok megvalósulását. Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő, hazai és EU-s pályázati kiírásokat, pályázatokat nyújt be, a megnyert pályázatok pénzügyi felhasználásával elszámol. Ellátja a jogszabályban meghatározott esélyegyenlőségi feladatokat, elkészíti az éves közbeszerzési tervet, területalapú támogatás kapcsolatos feladatok, nyilvántartások vezetése. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pályázatok figyelemmel kísérése, benyújtása, elszámolása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Pénzügyi szakirányú végzettség, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1.melléklet I/19 pont I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt képesítés, iskolai végzettség,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Felhasználói szintű ASP rendszer ismeret
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • EPTK, EKR felületek felhasználói szintű ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • kttv fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,
 • 90 napnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll).
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 9. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyző nyújt, a +3647/352752 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2022. 08. 25. , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.
 • Személyesen: Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyagok tapasztalatai alapján - a polgármester egyetértésével - a jegyző hozza meg a döntést. A kinevezési jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 13. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.tokaj.hu - 2022. augusztus 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. Pályázó jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megjelölt adatokat a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.