Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) a tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező megüresedett költségalapú bérlakás bérbeadására.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

költségalapú lakás bérbeadására

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) a tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

az önkormányzat tulajdonát képező megüresedett költségalapú bérlakás bérbeadására.

  I. A lakás adatai  
Cím 1. Alapterület (m2) Szoba- szám   Fűtési rendszer Lakbér összege (Ft/hó) Kiinduló ár
Tokaj, Hősök tere 1/5. 50 1 vegyes 14.000.-
Tokaj, Tokaji F. ltp. 49. 2/6. 70+20 2,5 gáz 30.150-
  II. A pályáztatással kapcsolatos tudnivalók:   A pályázatot benyújtani pályázati adatlapon lehet, Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.).   A pályázat benyújtásának módja, határideje: Zárt borítékban, kizárólag postai úton, cím: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. A borítékra kérjük feltüntetni: „LAKÁS PÁLYÁZAT”, valamint a bérelni kívánt lakás címét. Postára adás határideje:  2022.  szeptember 21. (szerda).   A pályázati adatlap átvehető az alábbi helyeken:
 • Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal - Iktató (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54), valamint letölthető a
 • tokaj.hu honlapról.
  Pályázati feltételek:
 • A pályázatot az a nagykorú, természetes személy nyújthatja be, aki Tokajban nem rendelkezik 50 %-nál nagyobb hányadú, özvegyi vagy haszonélvezeti joggal nem terhelt lakástulajdonnal, házas- vagy élettárs csak együttesen pályázhat.
 • A pályázónak igazolt jövedelme figyelembevételével képesnek kell lennie a havi lakbér és közüzemi díjak megfizetésére.
 • Pályázni lakások esetében 20.000 Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bánatpénz befizethető a pályázati adatlap mellékletét képező csekken, valamint a Tokaji Városüzemeltető Szervezet 68500012-11053844 Takarékbank Zrt-nél vezetett számlájára.
  A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület végzi el a soron következő testületi ülésén. A Képviselő-testület a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül a pályázókat írásban értesíti. Érvénytelen az az ajánlat, amely  
 • a kiinduló árat nem éri el,
 • határidőn túl érkezett,
 • nem tartalmazza a csatolandó igazolásokat, úgymint a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat, a bánatpénz megfizetését igazoló csekkszelvényt, vagy átutalási megbízásról szóló igazolást,
 • vállalhatatlanul magas összegű lakbérre tesz ajánlatot (vállalhatatlanul magas összegű lakbérnek minősül az az ajánlat, amely a pályázó jövedelmének 30 % -át meghaladja).
  A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi lakbérre tesz érvényes ajánlatot. Ajánlategyezőség esetén az a személy a pályázat nyertese, akinek az együttköltöző családtagjainak a száma a legmagasabb. Amennyiben az együttköltöző családtagok száma azonos, úgy a polgármester által lefolytatott licitálás útján kell eldönteni, hogy melyik pályázó adja a legmagasabb összegű havi lakbérre az ajánlatát. A licitálás időtartama a licitálás megkezdésének időpontjától számított 10 perc. A licitáláskor adott ajánlat nem vonható vissza.   III. A bérbeadás feltételei:
 • A bérleti jogviszony határozott idejű:
  • kezdete: 2022. október 1.
  • időtartama: legfeljebb 3 év
  A bérlő a meghatározott időre szóló lakásbérleti jogviszonyt legalább 3 hónappal megelőzően mondhatja fel. A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
 • A bérlőnek a bérlet időtartama alatt lakbért kell fizetni, mely összegét a bérleti szerződés tartalmazza.
 • A lakásbérleti jogviszonyt önkormányzati bérleményre vonatkozóan a bérbeadó és a bérlő közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződése hozza létre legfeljebb 3 év határozott időtartamra. A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés közjegyzői díjának megfizetése a Bérlőt terheli.
 • A bérlőnek a lakással kapcsolatban igénybevett közüzemi szolgáltatásokra (víz- és csatornahasználat, villamos energia, gáz stb.) szerződést kell kötnie és a közüzemi díjakat fizetnie kell. A bérlő a bérleti szerződés megkötését követően a közüzemi szolgáltatók által kiadott befizetési igazolás Tokaji Városüzemeltető Szervezetben történő bemutatásával negyedévente (minden év március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig és december 15-ig) bizonyítani köteles, hogy közüzemi díjtartozása nincs. Az igazolási kötelezettség és a közüzemi tartozás rendezésének - bérbeadó felszólítása ellenére történő - elmulasztása a lakásbérleti szerződésben vállalt lényeges kötelezettség megszegésének, ezáltal rendkívüli felmondási oknak minősül.
 • A bérleti szerződést a Tokaji Városüzemeltető Szervezettel (vagyonkezelő szervezet) kell megkötni az eredményhirdetést követő 8 napon belül.
 • A nyertes pályázó a szerződéskötéskor óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a szerződésben meghatározott havi lakbér háromszorosának megfelelő összeg. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a Bérlő által befizetett óvadékot lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Ezen költségek hiányában a Bérbeadó a lakás visszaadását követő 30 napon belül köteles a bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizetni.
 • A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az 1993. évi LXXVIII. törvény és a 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza.
  IV. Egyéb tudnivalók:
 • A lakás megtekintésére a vagyonkezelő képviselőjével történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség.
A képviselő elérhetősége: Valler István (47-352-130)
 • Pályázni 20.000 Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bérbeadó a bánatpénz összegét az esedékes bérleti díjba beszámítja.
 • A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést. Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, úgy az általa letétbe helyezett bánatpénzt elveszti, a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőknek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni.
 • Visszalépésre a pályázat benyújtásának napjától a döntéshozatalt megelőző napig van lehetőség. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénzt az eredményhirdetést követő 30 napon belül a bérbeadó visszafizeti.
 • A hirdetménnyel kapcsolatban az Önkormányzati Hivatalban Dr. Németh Zsuzsanna ad felvilágosítást a 47/553-015 telefonszámon.
 • Pályázni a mellékelt adatlap kitöltésével lehet, melyet ide kattintva érhet el!