Tokaj Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tokaji Városüzemeltető Szervezet vezetője (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Tokaj Város Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Tokaji Városüzemeltető Szervezet vezetője (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 1- 2023. december 31.-ig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi utca 54. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése, - stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának folyamatos biztosítása, Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek:
 • Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági vagy agrár végzettség ,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • település üzemeltetésében megszerzett gyakorlat
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • több éves vezetői gyakorlat költségvetési szerveknél / vagy a Tokaji Városüzemeltető Szervezet profiljába illő tevékenységet végző gazdasági társaság vezetésében,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajzot
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy az erkölcs bizonyítvány megkérését igazoló postai feladóvevényt
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések, amelyet a pályázónak a személyes meghallgatás során prezentációval kell bemutatnia.
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • menedzser szemléletű, városüzemeltetési tapasztalat és referencia igazolása,
 • a közalkalmazotti illetményre vonatkozó bérigényét,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, a kéri e, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja,
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 7. A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2022.09. 29. , valamint a beosztás megnevezését: munka és termelésszervező.
 • Személyesen: Posta György polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi utca 54. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület határoz a pályázati határidő lejártát követő ülésén. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.tokaj.hu - 2022. szeptember 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Tokaji Városüzemeltető Szervezet: ellátja 4, önállóan működő szociális, köznevelési, közművelődési intézmény gazdálkodási feladatait, továbbá végzi a városfenntartási és gondnoksági feladatokat. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.