Tokaj Város Önkormányzata a Tokaj Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 5/2013. (IV. 19.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tokaj Város Önkormányzata a Tokaj Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 5/2013. (IV. 19.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé.

    1. A kiíró szerv megnevezését, székhelyét Tokaj Város Önkormányzata Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. Tel.: +36-47-352-511; Fax: +36-47-352-006 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 2. A pályázat célja Az alábbi ingatlan értékesítése: Tokaj, 1022/21 hrsz. alatti 3582 m2 kivett beépítetlen terület 3. A pályázat jellege A pályázat nyilvános, egyfordulós. 4. Az eljárás tárgyaként értékesítésre szánt vagyon megjelölése Tokaj, 1022/21 hrsz. alatti 3582 m2 kivett beépítetlen terület 5. Pályázati feltételek A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az ajánlatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 6. Az ajánlatok benyújtásának határideje Dátum: 2022/10/17. Az ajánlatok benyújtásának módja Zárt borítékban, kizárólag postai úton, cím: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a Tokaj, 1022/21 hrsz-ú ingatlan megvételére." 7. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. 8. Az ajánlatok bontása Időpont: 2022/10/19. 10  óra Helye: Tokaj Város Önkormányzata, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.   9. Tájékoztatást adó személy nevét és telefonszámát név: Posta György polgármester telefonszám:06-47/352-752   10. Jogfenntartás (az eljárást eredménytelennek nyilvánítása) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy az eljárást annak bármely szakaszában – indokolási kötelezettség nélkül – eredménytelennek nyilváníthatja (visszavonhatja). 11. Az elbírálásra vonatkozó szempontok: A pályázat nyertese az, aki a kiírás szerinti minimum vételárhoz képest a legmagasabb összegű ajánlatot teszi. 12. Ajánlati feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a vételárra vonatkozó ajánlatot, mely nem lehet kevesebb az alábbi összegnél.: 10.500.000 Ft, 13. Fizetési feltételek Az adásvételi szerződés aláírását követően max. 15 napon belül egy összegben.   14. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következőek
 • a pályázó adatai: magányszemély esetén a családi és utónevet, leánykori családi és utóneve, születési éve, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, továbbá pénzintézeti folyószámlaszáma, a statisztikai számjellel rendelkező pályázó esetén a szervezet megnevezése, székhelye, törzsszáma, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonata (vállalkozói engedélyének másolata) és aláírási címpéldány, képviselőjének neve és a képviselet jogcíme, valamint pénzintézeti bankszámla száma;
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázat feltételeit;
 • a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
 • a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról;
 • Ajánlattevői nyilatkozat benyújtása
 • közös ajánlattevők esetén: ajánlattevők közötti megállapodás.
 • Az ingatlan hasznosítására vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
15. Az ajánlat érvénytelen, ha
 • az ajánlattételi határidő után nyújtották be;
 • nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt bármely alaki vagy tartalmi követelménynek;
 • az ajánlati ár nem éri el a minimum árat;
 • nincs szabályszerűen aláírva (cég esetén cégszerűen, minden más személy esetében két tanú együttes aláírásával);
 • egyéb módon nem felel meg a pályázati és/vagy jogszabályi feltételeknek.
  16. Az ajánlatok elbírálása Az ajánlatok elbírálását Tokaj Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslata alapján a Képviselő-testület végzi. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést. 17. Az ajánlatok elbírálásának határideje A pályázatok bontását követő 60 nap.   18. A pályázati felhívás közzététele dátum : 2022. 09. 22.   

Az ajánlattevői nyilatkozat itt letölthető! 

 

Térképmásolat

[gallery link="file" columns="1" size="medium" ids="https://tokaj.hu/images/uploads/2022/09/Térképmásolat.jpg|"]

Az ingatlan elhelyezkedése Tokajban

[gallery link="file" columns="1" size="medium" ids="https://tokaj.hu/images/uploads/2022/09/Ingatlan-elhelyezkedése.jpg|"]

Szabályozási terv térképrészlet

[gallery link="file" columns="1" size="medium" ids="https://tokaj.hu/images/uploads/2022/09/Szab.terv_..jpg|"]