A Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj pályázatot ír ki az intézmény területén (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.), az otthon épületében található Büfé- Bolt üzemeltetésére. Az Ajánlatkérő adatai: Ajánlatkérő neve: Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj Ajánlatkérő címe: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52. Ajánlatkérő telefon/fax száma: 47-553-020, 47-352-238, 06-20/7722-357 Ajánlatkérő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. A pályázat tárgya: A Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj tulajdonában az Otthon épületében található ~13 nm alapterületű helyiség (kiszolgálótér, raktár, előkészítő) Büfé- Bolt működtetésére Pályázatot hirdet. A pályázat célja: Bérleti szerződés kötése a nyertes ajánlattevővel, a felhívásban szereplő Otthonban Büfé- Bolt működtetésére. Az üzemeltetés az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet által megfogalmazott ajánlásnak figyelembevételével történjen. A bérleti szerződés időtartama: 2023.04.01-től határozott időre 2025.03.31.-ig szól. Pénzügyi feltételek: Ajánlatkérő részére a büfé- bolthelyiség használatért a nyertes ajánlat alapján, az Ajánlattevő és az adott intézmény között létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat (ami a büfé- bolt működtetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi díjakat is tartalmazza) köteles megfizetni havi elszámolás keretében, minden hónap 10. napjáig. A szerződéskötés feltételei: a) Bérbevevőnek vállalnia kell a büfé- bolt működtetéséhez szükséges megfelelő készülékkel, gépekkel, berendezésekkel való ellátását, működési engedélyének megszerzését és ehhez szükséges felújítások elvégzését, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségén. b) A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról és az őrzésről. c) Vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja. d) A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti berendezési tárgyait eredeti állapotban a bérbeadónak visszaadni. e) Be kell tartania az Otthon rá vonatkozó szabályzatait és rendelkezéseit. f) Vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását. g) A bérleményben a büfé- bolt üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a kiíró hozzájárulásával folytatható. h) A bérlemény albérletbe nem adható, a bérleti jogot másra nem ruházhatja át, el nem cserélheti. i) A bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik. A létesítmény nyitvatartási idejének meghatározása, mindkét fél egyező akarata szerint történik. j) Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az üzemeltető kötelessége. k) Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az üzemeltető feladata. l) Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása az üzemeltető feladata. m) Az üzemeltető köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni. n) A szerződés azonnali hatállyal felbontható, ha a bérbevevő fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és tartozását a bérbeadó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem egyenlíti ki, o) A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban felmondhatja, felmondási napok száma 60. p) Fizetés: a számla kiegyenlítése készpénzben történik tárgyhó 10-ig. A pályázat formai és tartalmi követelményei: A pályázatot zárt borítékban az intézmény igazgatóságán kell leadni. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Büfé- Bolt működtetésére.” A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. 03. 31. 10:00 óra. Az ajánlattétel nyelve: magyar. A pályázathoz csatolni kell: a) az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.), b) a büfé- bolt működtetésére vonatkozó tervezetet, c) nyilatkozatot, hogy a cégbírósági bejegyzés szerint a tevékenység folytatására jogosult, d) a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot (ami a büfé működtetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi díjakat is tartalmazza), e) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket, A pályázattal kapcsolatos egyéb információk: a) A Bérlő feladata a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési engedély kiadásáról - beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése. b) A helyiségben kizárólag az Otthon szolgáltatásaival összeegyeztethető büfé-bolt működtethető. A tevékenység bejelentés köteles a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján d) A bérleti díj tartalmazza a víz és villanyfelhasználás díját. e) A helyszínen előzetes egyeztetés alapján a pályázatok beérkezésének határidejéig tudjuk biztosítani a lehetőséget a bejárásra. A pályázati kiírás eredménytelensége: Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvánítására. Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha - nem érkezett pályázati ajánlat, - a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, - az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, - a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna. Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha - a benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. A pályázatok elbírálási szempontjai: 1. A megajánlott havi bérleti díj: Ft/ hó 2. Forgalmazni kívánt termékek, 3. Kiszolgáló terület kialakítása: Előnyt jelent: az intézmény által szervezett programok, rendezvények kedvezményes támogatása. A pályázat bontása és elbírálása: A Tokaji Időskorúak Otthona a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval köt szerződést. Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk. A Tokaji Időskorúak Otthona fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Tokaj, 2023.03.13.

Gottfried Péter
Intézményvezető