Tokaj Város Önkormányzata a Tokaj Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 5/2013. (IV. 19.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé.

 1. A kiíró szerv megnevezését, székhelyét


                            Tokaj Város Önkormányzata

Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

Tel.: +36-47-352-511; Fax: +36-47-352-006

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. A pályázat célja


3910 Tokaj, Szepsi László utca 25. szám 428. helyrajzi szám alatti, „Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú ingatlan értékesítése.

 1. A pályázat jellege


A pályázat nyilvános, egyfordulós.

 1. Az eljárás tárgyaként értékesítésre szánt vagyon megjelölése


3910 Tokaj, Szepsi László utca 25. szám 428. helyrajzi szám alatti, „Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú ingatlan

 1. Pályázati feltételek


A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az ajánlatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje


Dátum: 2023/03/16..

Az ajánlatok benyújtásának módja

Zárt borítékban, kizárólag postai úton, cím: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a Tokaj, Szepsi László utca 25. sz. alatti ingatlan megvételére."

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama


A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 1. Az ajánlatok bontása


Időpont: 2023/03/21. 10  óra

Helye: Tokaj Város Önkormányzata, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

 1. Tájékoztatást adó személy nevét és telefonszámát


név: Posta György polgármester

telefonszám:06-47/352-752

 1. Jogfenntartás (az eljárást eredménytelennek nyilvánítása)


A kiíró fenntartja azon jogát, hogy az eljárást annak bármely szakaszában – indokolási kötelezettség nélkül – eredménytelennek nyilváníthatja (visszavonhatja).

 1. Az elbírálásra vonatkozó szempontok: A pályázat nyertese az, aki a kiírás szerinti vételárnál magasabb összeget ajánl.


 

 1. Ajánlati feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a vételárra vonatkozó ajánlatot, mely nem lehet kevesebb az alábbi összegnél.


15.000.000 Ft,

 1. Fizetési feltételek


Az adásvételi szerződés aláírását követően max. 15 napon belül egy összegben.

 

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következőek • a pályázó adatai: magányszemély esetén a családi és utónevet, leánykori családi és utóneve, születési éve, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, továbbá pénzintézeti folyószámlaszáma, a statisztikai számjellel rendelkező pályázó esetén a szervezet megnevezése, székhelye, törzsszáma, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonata (vállalkozói engedélyének másolata) és aláírási címpéldány, képviselőjének neve és a képviselet jogcíme, valamint pénzintézeti bankszámla száma;

 • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázat feltételeit;

 • a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;

 • a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról;

 • Ajánlattevői nyilatkozat benyújtása

 • közös ajánlattevők esetén: ajánlattevők közötti megállapodás.

 • Az ingatlan hasznosítására vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.


 

 1. Az ajánlat érvénytelen, ha • az ajánlattételi határidő után nyújtották be;

 • nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt bármely alaki vagy tartalmi követelménynek;

 • az ajánlati ár nem éri el a minimum árat;

 • nincs szabályszerűen aláírva (cég esetén cégszerűen, minden más személy esetében két tanú együttes aláírásával);

 • egyéb módon nem felel meg a pályázati és/vagy jogszabályi feltételeknek.


 

 1. Az ajánlatok elbírálása


Az ajánlatok elbírálását Tokaj Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslata alapján a Képviselő-testület végzi. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést.

 1. Az ajánlatok elbírálásának határideje


A pályázatok bontását követő 60 nap.

 

 1. A pályázati felhívás közzététele


dátum : 2023. 02. 08.