A tokaji 1050/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 724 m2 területű ingatlan értékesítésére.

Tokaj Város Önkormányzata a Tokaj Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 5/2013. (IV. 19.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé.

1. A kiíró szerv megnevezését, székhelyét
Tokaj Város Önkormányzata
Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.
Tel.: +36-47-352-511; Fax: +36-47-352-006
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2. A pályázat célja
tokaji 1050/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 724   m2 területű ingatlan értékesítése.
3. A pályázat jellege
A pályázat nyilvános, egyfordulós.
4. Az eljárás tárgyaként értékesítésre szánt vagyon megjelölése
A tokaji 1050/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, beépítetlen terület művelési ágú,724  m2 területű ingatlan
5. Pályázati feltételek
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az ajánlatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
6. Az ajánlatok benyújtásának határideje
Dátum: 2023/07/31.
Az ajánlatok benyújtásának módja
Zárt borítékban, kizárólag postai úton, cím: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a  tokaji 1050/25 ingatlan megvételére.”
7. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
8. Az ajánlatok bontása
Időpont: 2023/08/04.
Helye: Tokaj Város Önkormányzata, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.
9. Tájékoztatást adó személy nevét és telefonszámát
név: Posta György polgármester
telefonszám:06-47/352-752
10. Jogfenntartás (az eljárást eredménytelennek nyilvánítása)
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy az eljárást annak bármely szakaszában – indokolási kötelezettség nélkül – eredménytelennek nyilváníthatja (visszavonhatja).
11. Az elbírálásra vonatkozó szempontok:
Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó részére történik.
12. Ajánlati feltételek:
A pályázatnak tartalmaznia kell a vételárra vonatkozó ajánlatot, mely nem lehet kevesebb  az alábbi összegnél: 8.800.000.- Ft,
13. Fizetési feltételek
Az adásvételi szerződés aláírását követően max. 15 napon belül egy összegben.
14. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következőek
 • a pályázó adatai: magányszemély esetén a családi és utónevet, leánykori családi és utóneve, születési éve, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, továbbá pénzintézeti folyószámlaszáma, a statisztikai számjellel rendelkező pályázó esetén a szervezet megnevezése, székhelye, törzsszáma, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonata (vállalkozói engedélyének másolata) és aláírási címpéldány, képviselőjének neve és a képviselet jogcíme, valamint pénzintézeti bankszámla száma;
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázat feltételeit;
 • a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
 • a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról;
 • Ajánlattevői nyilatkozat benyújtása
 • közös ajánlattevők esetén: ajánlattevők közötti megállapodás.

15. Az ajánlat érvénytelen, ha
 • az ajánlattételi határidő után nyújtották be;
 • nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt bármely alaki vagy tartalmi követelménynek;
 • az ajánlati ár nem éri el a minimum árat;
 • nincs szabályszerűen aláírva (cég esetén cégszerűen, minden más személy esetében két tanú együttes aláírásával);
 • egyéb módon nem felel meg a pályázati és/vagy jogszabályi feltételeknek.

16. Az ajánlatok elbírálása
Az ajánlatok elbírálását Tokaj Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslata alapján a Képviselő-testület végzi. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést.
17. Az ajánlatok elbírálásának határideje
A pályázatok bontását követő 60 nap.
18. A pályázati felhívás közzététele
dátum : 2023. 06. 20.

Pályázati felhívás tokaji 1050/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 724 m2 területű ingatlan értékesítésére (163.89 KB)