A hulladékszállítási díjfizetés alóli mentesülésről.

Közlemény

gazdálkodó szervezetek részére

a hulladékszállítási díjfizetés alóli mentesülésről

A jegyzői igazolás 2022. december 16-ig kérhető, melyet 2022. december hónapjában kell benyújtani a közszolgáltatóhoz (BMH Nonprofit Kft. 3510 Miskolc, Pf: 583.) a mentesség érdekében.

  Tokaj Város Képviselő-testületének döntése értelmében az alábbi tájékoztatást adjuk a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók részére a hulladékszállítási díjfizetés alóli kivonás feltételeiről. Az Önkormányzat szabályozása a következő: „(3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó szervezet (gazdálkodó szervezet alatt értendő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ 6. pontjában felsoroltak) ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb maximum három gazdálkodó szervezet mentesíthető így a díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a gazdálkodó szervezet(ek) termelődő háztartási hulladéka a természetes személy ingatlanhasználó által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét, és a természetes személy ingatlanhasználó legalább 120 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény közszolgáltatási díját fizeti meg. (4) Amennyiben természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény után fizeti a közszolgáltatás díját és a természetes személy ingatlanhasználó egyben az általa használt ingatlanban székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, mely gazdálkodó szervezet alkalmazottal nem rendelkezik és az ingatlanon más gazdálkodó székhelye telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre, abban az esetben a 20.§ (3) bekezdésben szabályozottakon túlmenően az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezetnek sem kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele. (5) A díjfizetés 20.§ (3)-(4) bekezdéseiben történő mentesítéséhez az önkormányzat jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A kiállított igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé. Amennyiben az ingatlanhasználat a gazdálkodó szerv részéről a szolgáltatási területen év közben kezdődik, illetve fejeződik be, abban az esetben a bekövetkezés tényétől számított 15 napon belül köteles ezt az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet igazolni a közszolgáltató felé. A mentesítés legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő benyújtásának a napja. (6) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe más gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tulajdonában, használatába álló ingatlanban van – feltéve, hogy az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező összes hulladék mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött közszolgáltatási szerződéssel már rendelkezik és ezután a közszolgáltatási díjat meg is fizeti – a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kötelező külön is igénybe vennie. Ezt mind a gazdálkodó szervezet, mind pedig az ingatlan tulajdonosa, használója magánokiratba foglalva köteles lenyilatkozni, mely alapján a közszolgáltató felé a jegyző igazolást állít ki jelen szabályozás 20.§ (5) bekezdésében szabályozottak szerint. (7) Választása szerint nem terheli külön díjfizetési kötelezettség azon gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót, aki székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez és közhitelű nyilvántartásban a cég adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési cím is feltüntetésre kerül, melyen a tényleges tevékenységét végzi. A székhelytől eltérő központi ügyintézési cím közhitelű dokumentummal alátámasztott igazolásával a gazdálkodó szervezet közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést, mely mentesítés legkorábban a hiánytalan kérelem beérkezését követő naptól hatályos.” FONTOS: A díjfizetés alóli kivonáshoz jegyzői igazolást kell beszerezni és ennek birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltatótól  a díjfizetés alóli kivonást. A jegyzői igazolás kiadásához az alábbiakat kell csatolni: – nyilatkozat – eredeti aláírással benyújtandó! (letölthető INNEN!) – az adott ingatlanra vonatkozó, 2022. III. negyedéves hulladékszállítási díj megfizetését igazoló bizonylat (csekkszelvény vagy utalási bizonylat) – abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye más gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tulajdonában, használatába álló ingatlanban van, akkor e tényről mindkét szervezet magánokiratba foglalva köteles nyilatkozni Közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli kivonást azon gazdálkodó szervezet, amelynek székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez és közhitelű nyilvántartásban a cég adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési címmel rendelkezik és ezt közhitelű dokumentummal igazolni is tudja. Az igazolásra irányuló kérelmek benyújtásának határideje: 2022.december 16.     A jegyzői igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés  az alábbi módokon történik:
  • e-mailben : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • telefonon: 30/902-7558
  • postai úton: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.
    Tokaj, 2022. november 16. Tokaj Város Önkormányzata