Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében szociális/terápiás munkatárs Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szakmai irányelveknek megfelelően szervezi és irányítja az intézetben élő idős ellátottak egyéni és csoportos foglalkoztatását az ellátást igénybe vevő személy korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével. Biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését. Részt vesz az intézet által a lakók részére szervezett rendezvények, programok megszervezésében, előkészítésében, és lebonyolításában.Elvégzi a munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs és dokumentációs feladatokat. Segíti az idősek otthonában folyó mentálhigiénés gondozást az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével. Munkája során figyelemmel kíséri az új ellátott beilleszkedését, törekszik az elmagányosodás, az izoláció megelőzésére, a családias légkör kialakítására.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tokaj

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj, Tokaj Város Önkormányzata által fenntartott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

III. tv. alapján tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; sróbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az intézmény honlapja a https://tokajiotthon.hu/, melyen tájékozódhat az intézményről.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet- terápiás munkatársra vagy szociális munkatársra vonatkozó képesítés megléte

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) -

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • A 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.26. 00:00 A pályázat elbírálásának módja: személyes elbeszélgetés A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.28. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tokaj.hu

Állás tervezett betöltésének idősontja: 2024.06.03.

Publikálás tervezett idősontja: 2024.04.26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.