Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony 2024. 07. 22- 2026. 10. 01.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi utca, 54 54.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I/14. hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Eljár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos ügyekben, termőföld közzétételével kapcsolatos ügyek ellátása, ellátja az általános hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos ügyintézést, ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat, ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, KCR lakcímnyilvántartó rendszer kezelése,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, jogi vagy közigazgatás szervező végzettség

•         Felhasználói szintű ASP rendszer ismeret

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         kttv fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

•         90 napnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll).

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2024. július 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyző nyújt, a +3647/352752 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi utca, 54 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2024.07.18. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

•         Személyesen: Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi utca, 54 54. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyagok tapasztalatai alapján - a polgármester egyetértésével - a jegyző hozza meg a döntést. A kinevezési jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tokaj.hu - 2024. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. Pályázó jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megjelölt adatokat a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.