Tokaji Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár igazgatói álláspályázat

Tokaj Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Tokaji Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2017.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Serház út 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola,
  felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; Felsőfokú képesítés, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint
  a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlat;
  kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése;
  vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg programszervező közművelődési munkatárs munkakörben létesített, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony (a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető);
  a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel
  büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  szakmai önéletrajz,
  az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetési program, Tokaj Város kulturális életének megújulására vonatkozó elképzelései, koncepciója,
  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  végzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata
  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,
  nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
  nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
  nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna nyújt, a 47/553-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.10.02. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
 Személyesen: Posta György, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Humánpolitikai Bizottság is meghallgatja. A bizottság ülésén részt vesz a Közalkalmazotti Tanács által delegált egy tag, illetve egy országos szakmai szervezet (a Nemzeti Művelődési Intézet Országos Minőségfejlesztési Központ) képviselője is. Ezt követően dönt Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megbízásról
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.tokaj.hu – 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Tokaj Város Polgármestere részére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) – a borítékon feltüntetve az „Kulturális- és Konferencia Központ vezetői pályázat” megjelölést. A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus úton a jegyzo@tokaj.hu email címre is meg kell küldeni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!