TÁJÉKOZTATÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓ TÁRGYÁBAN

          

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

TOKAJ VÁROS JEGYZŐJE

3910 TOKAJ, Rákóczi út 54.

Telefon: (47) 553-017 Fax: (47) 352-006

 

 

TÁJÉKOZTATÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓ TÁRGYÁBAN

 

 

Tisztelt Adózóink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően 2021.január 1-jétől az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti (20HIPA, 21HIPA).

Az E-önkormányzat portál felületén a fenti helyi iparűzési adó űrlapok visszavonásra kerültek.

 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről

 

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. Az az adóalany, aki az adókönnyítést igénybe kívánja venni, de nem rendelkezik elektronikus kapcsolattartási elérhetőséggel február 25-ig ki kell, hogy alakítsa. (őstermelők is)

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése útvonalon található meg.

 

nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettségének összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

 

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény * 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel Tokajban a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék.

 

* KKV törvény 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Az adófelezés lehetősége akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára

  1. nyilatkozik arról, hogy

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

b) az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és

c) 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése** szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá

d) – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja *** szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét. (5) Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

 

 

Ha az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű (1%-os mértékű) előlegfizetés lehetőségével, azaz ő – előleg mérséklés hiányában / Art. 69. § / – csak a 2021. évi HIPA bevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.

 

Ha az adózó 2021. év februárjában benyújtja az 50 %-os előleg-fizetésről szóló nyilatkozatot, akkor ezt a „felezést” a szeptemberi előleg-fizetésnél érvényesítheti, bevallania azonban a 2020. évről szóló bevallásában a 2021. szeptemberi előlegként az egyébként fizetendő (nem felezett) összeget kell szerepeltetni.

 

KATA adóalanyok esetében nincs szükség semmilyen nyilatkozatra, az adóhatóság 2021. évre vonatkozóan hivatalból állapítja meg az éves 25.000 forint fizetendő adót (12.500 forintot márciusi 15-ei esedékességgel, 12.500 forintot szeptember 15-ei esedékességgel)

 

A 2021. évben végződő adóévben az érintett KKV kör esetén a helyi iparűzési adó mértéke 1 %. Az 1 %-os mérsékelt adómértékkel csak a 2022. májusában benyújtandó 21HIPA bevallásban kell elszámolni.

 

 

 

 

Tokaj, 2021. január 25.

 

 

 

                                               Tokaj Város Önkormányzatának Adóhatósága

 

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!