T Á J É K O Z T A T Ó

Az idegenforgalmi adó érintő gyakori kérdésekről és válaszokról

Tisztelt Szálláshely‐üzemeltető!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy vendégkönyv vezetése a 15/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) értelmében kötelező! Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett bejelentkezését, változás bejelentését az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány (vendégkönyv) mellett a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet szerinti nyomtatványon is benyújthatja.

 

A vendégkönyvet használatba vétel előtt a jegyző hitelesíti. A vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és a jegyzővel a tárgyévet követően január 15. napjával záradékolni. A záradékolt vendégkönyveket a következő években is lehet használni, ha további nyilvántartási helyet tartalmaz.

 

A szabályozott nyilvántartás megteremti annak feltételét, hogy az adóbeszedésre kötelezettek a nyilvántartást megfelelő adattartalommal vezessék, illetve az adóbevallásban érvényesített mentességeket megfelelő  módon dokumentálják.

 

Az alábbiakban összefoglaljuk az idegenforgalmi adóval kapcsolatban Önt, illetve az Ön által képviselt

vállalkozást megillető  legfontosabb jogokat és előírt kötelezettségeket, valamint bemutatunk néhány

általános, a gyakorlatban problémát okozó esetet az ellenőrzés tapasztalatai alapján.

 

Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a tájékoztatót az idegenforgalmi adó beszedéssel kapcsolatos feladatok szabályszerű  gyakorlatának, a helyes jogalkalmazás kialakításának illetve az egységes joggyakorlat megteremtésének érdekében.

 

Az idegenforgalmi adónem speciális jellegű, mivel nem az adóalany áll közvetlen kapcsolatban az

önkormányzati adóhatósággal, hanem az adózás adóközvetítő  útján valósul meg. Az adókötelezettség kizárólag az adóbeszedéssel felruházottat terheli; a beszedésre kötelezett tesz adóbevallást, és az az idegenforgalmi adót is a beszedéssel felruházott fizeti meg az önkormányzati adóhatóságnak.  

 

A helyi adókról szóló 1990. évi c. tv. (a továbbiakban: Htv.) 30. § (1) bekezdés a) pont értelmében

adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként – azaz sem lakóhellyel, sem

tartózkodási hellyel nem rendelkezik az adott önkormányzat illetékességi területén – az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

Tokaj Város Önkormányzatának illetékességi területén az Ör. 4. §‐a értelmében az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke 400 Ft/fő/éj.

 

Törvényi mentességet élveznek az alábbi személyek:

 

 • A 18. életévét be nem töltött magánszemély;

 

 • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő  vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

 

 • A közép‐  és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság

vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §‐ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző  vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

 

 • Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő  üdülő  tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a

használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező  lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő  hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő  használati jogával rendelkező  lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 2. pontja].

 

 • Az egyház tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát ‐ kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából ‐ eltöltő egyházi személy.

 

 • A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák.

 

A mentesség akkor érvényesíthető, ha a vendég – a 18 életévet be nem töltött magánszemély kivételével – a „Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról” nyilatkozatot kitölti.  (Letölthető itt)

 

A szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák csak abban az esetben mentesek az adó alól, ha a vendég a mentességre való jogosultságát igazolja a szállásadónak!

 

Néhány mentességi szabály értelmezése

 

 • A 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége: Mentességi nyilatkozat kitöltése nem szükséges; a mentesség érvényesítése és igazolása a vendégkönyv születési időre vonatkozó bejegyzése alapján történik.

 

 • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő  vagy szociális intézményben ellátott

magánszemély mentessége: A Htv. 52. § (33) pontja szerint szociális intézménynek minősül a

szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. Az önkormányzat illetékességi területén (legalább) egy vendégéjszakát eltöltő  magánszemély csak akkor mentes az adókötelezettség alól, ha gyógyintézetben (kórházban) fekvőbeteg‐szakellátásban részesül, vagy szociális intézményben (idősek otthona, szeretetotthon, hajléktalan szálló, nappali melegedő, éjjeli menedék, anyaotthon, családok otthona) ellátott magánszemély. Ebből természetesen az is következik, hogy ha a magánszemély egészségügyi‐és szociális ellátására a Htv. szerinti intézményben kerül sor, de elszállásolására szállodában, panzióban, magánszálláshelyen – vagy mindez fordítva –, akkor ezen személyt adómentesség nem illeti meg. Az adómentességhez tehát a két törvényi feltételnek együtt kell teljesülnie.

 

 • A közép‐  és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján biztosított adómentesség: Az adómentesség akkor vehető igénybe, ha a megszálló vendég a településen lévő oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, és ezt  ‐  nappali, esti, levelező  tagozatos hallgatók számára kiállított ‐ diákigazolvánnyal is igazolni tudja. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szállásadók a jogszabály téves értelmezése következtében az ilyen jogcímen érvényesített mentességet kiterjesztik a nem tokaji oktatási intézményben tanuló diákokra/hallgatókra is. A fent leírtak értelmében nem mentesíthető  az idegenforgalmi adófizetés alól a nem tokaji oktatási intézmény diákja/hallgatója akkor sem, ha mint diák/hallgató szervezett rendezvényekre érkezik Tokajba (például: kórustalálkozó, diáksport‐rendezvény, fesztivál, Crescendo Nyári Akadémia, Borfesztivál, Szüreti napok).

 

 • Hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen tartózkodó magánszemély

adómentessége: például házi őrizet.

 

 • Szakképzés keretében a településen megszálló vendég adómentessége: E jogcímen tokaji szakképzési intézményben tanuló diákok, az intézménnyel felnőttképzési szerződéses kapcsolatban lévő hallgatók mentesíthetők az adófizetési kötelezettség alól. Fontos hangsúlyozni, hogy nem minősül szakképzésnek a tartózkodási idő  alapján beszedett idegenforgalmi adó tekintetében, és nem mentes az adó fizetése alól a kulturális‐és sportrendezvényeken, valamint a szakmai értekezleten, tréningen illetve konferencián résztvevő magánszemély.

 

 • Szolgálati kötelezettséget teljesítő  magánszemély adómentessége: Adómentes a Tokajban rendőrségi, tűzoltósági, katonai, polgárőri szolgálatot teljesítő magánszemély.

 

 • Tokajban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §‐ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző  vállalkozónak vagy munkavállalójának mentessége: E jogcímen az a vállalkozó vagy vállalkozás alkalmazottja mentesíthető, amely vállalkozó vagy vállalkozás Tokajban állandó székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, és csak abban az esetben, ha a munkavállalás céljából ide érkezett vendégek minden kétséget kizáróan – például kiküldetési rendelvénnyel, munkaszerződéssel vagy megbízólevéllel  ‐  tudják igazolni a szálláshely‐ szolgáltatónak, hogy munkavégzés céljából érkeztek Tokajba.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy adózóinknak a mentesség megítélésében ezen mentességi

jogcím okozza a legnagyobb problémát, ezért néhány gyakorlati példán keresztül szeretnénk

segíteni a szálláshely‐szolgáltatást nyújtókat a jogszabály megfelelő értelmezésében.

 

 

 • E jogcímen nem mentesíthető  az idegenforgalmi adó megfizetése alól, ha egy Budapesten székhellyel/telephellyel rendelkező  vállalkozó/vállalkozás alkalmazottja  ‐  amely Tokajban székhellyel/telephellyel nem rendelkezik  ‐  érkezik munkavégzés céljából Tokajba székhellyel/telephellyel rendelkező  céghez. Ezen jogcímen történő  mentesítés megítélésében nem csak azt kell vizsgálni, hogy a munkavégzés helye Tokajban székhellyel/telephellyel rendelkező  cég‐e, hanem azt is, hogy az ideérkezett alkalmazott olyan cég munkavállalója‐e, amely cég Tokajban székhellyel/telephellyel rendelkezik. Ezen két feltétel együttes teljesülése esetén mentesíthető az idegenforgalmi adó megfizetése alól a munkavégzés céljából Tokajba érkezett vendég. Például fentiek értelmében nem mentesíthető az adófizetés alól az a magánszemély, aki Tokajba ugyan munkavégzés céljából érkezik, ( Fesztiválkatlanba, Paulay Ede Színházba előadás megtartása céljából, (színész, kellékes, technikus), Borfesztiválra, Szüreti napokra, de a vállalkozása székhelye nem Tokaj, hanem pl. Budapest.

 

 A fentiek értelmében a Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról d) pontjának kitöltése során szükséges feltüntetni a szálláshelyet igénybevevő vendég munkáltatójának a nevét, címét és adószámát, illetve a munkavégzés helyét is.

 • Nem mentes az adófizetés alól az a magánszemély, aki Tokajban székhellyel/telephellyel

rendelkező cég munkavállalója, de nem munkavégzés céljából tartózkodik Tokajban.

 

 • Nem mentesíthető az adófizetés alól az a magánszemély

 • Adómentes az olyan vállalkozó/vállalkozás alkalmazottja, amely ideiglenes jellegű  iparűzési tevékenységet folytat, továbbá a vállalkozó/vállalkozás név szerint igazolja, hogy az  ő  megbízásából, munkavégzés céljából tartózkodik a településen. A Htv. 37.    § (2) bekezdése értelmében ideiglenes iparűzési tevékenységet végez az a vállalkozó/vállalkozás, amely egy adóéven belül 30‐181 nap közti időtartamra építőipari, természeti erőforrást kutató, feltáró tevékenységet folytat a településen. Továbbá ide sorolandó minden olyan vállalkozás, amely egyetlen önkormányzat területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel (külföldi), de tevékenységéből közvetlen bevételre tesz szert.

Ebben az esetben csak akkor biztosítható adómentesség a munkavállalónak, ha az ideiglenes iparűzési tevékenységet végző  vállalkozó/vállalkozás Tokaj önkormányzati adóhatóságához ideiglenes iparűzési tevékenység alá bejelentkezett. Az ideiglenes jellegű  iparűzési tevékenység‐végzés körülményét az adóhatósághoz való bejelentkezés ténye igazolja, ennek megtörténtét követően a mind a bejelentkezett vállalkozót/vállalkozást mind a munkavállalóját megilleti az adómentesség. Nem mentesíthető az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alól ideiglenes iparűzési tevékenységet végző  jogcímen az ügynöki tevékenységet, vásározó tevékenységet végző magánszemély.

 

 • A jogszabály értelmében mentes az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alól az üdülő  tulajdonosának hozzátartozója. A hozzátartozó a Ptk. 8:1. § 2. pontja értelmében a

házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

 

 • A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező  által eltöltött vendégéjszakák

adómentessége: Az állandó lakos kategória az idegenforgalmi adó vonatkozásában nem a fogalom köznapi értelmében használandó, ide sorolandó ugyanis minden olyan magánszemély, aki nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén.

 

Az adómentességre igényt tartó magánszemély az adatszolgáltatásra nem köteles, de ha az adatait és igazolását nem mutatja be (önkéntes adatszolgáltatás) az adóbeszedésre kötelezettnek, akkor a

mentességet nem veheti igénybe.

Az adómentességet a szállásadó csak a vendég által szabályszerűen kitöltött nyilatkozat alapján

érvényesítheti. A mentesség érvényesítése szempontjából irreleváns, hogy ki a szállás megrendelője, és a szolgáltatás értéke kinek került kiszámlázásra.

 

A Htv. 34. § (2) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek akkor is meg kell fizetni, ha azt elmulasztotta beszedni.

A fentiekben részletezett jogszabály ismerete és helyes alkalmazása azért is fontos, hogy egy esetleges ellenőrzés során az adóhatóság téves jogértelmezésből adódó hiányosságot ne állapítson meg, amiatt az adóhatóságnak ne kelljen szankciókat alkalmaznia.

 

Fenti tájékoztatóval kívántuk elősegíteni a jogalkotói szándék szerinti helyes jogértelmezést, a helyes

joggyakorlat kialakítását a jogkövető  magatartás megteremtése érdekében. Segíteni kívántuk Önöket az adóhatóság elvárásainak megismerésében azért, hogy az idegenforgalmi adózással kapcsolatos együttműködésünk hatékony és eredményes legyen. Mindezen törekvéseink az Önök érdekeit kívánják szolgálni úgy, hogy nem rónak további adminisztrációs és anyagi terhet Önökre, az adóhatóság számára viszont a tényleges idegenforgalom alakulásának megismerését teszi lehetővé.

Hatóságunk törekszik arra, hogy jó és partneri kapcsolatunk erősödjön, és közös munkával segítsük

Tokaj turisztikai fejlesztését és fejlődését, hogy ennek eredményeként az idegenforgalom továbbra

is növekedjen városunkban.

 

Munkájukhoz sok sikert, egészséget és vendégekben gazdag évet kívánunk!

 

Tokaj Város Önkormányzata

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!