PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLETEK HASZNOSÍTÁSÁRA

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) a tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLET HASZNOSÍTÁSÁRA.

I. Az ingatlanok adatai:
1.) 3910 Tokaj, Rákóczi út 44. szám, tokaji 20 helyrajzi szám alatti 20,00 m2 területű, üzlethelyiség, műszaki állapota közepes, a helyiség közművesített.

II. A pályáztatással kapcsolatos tudnivalók:
A pályázatot Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve zárt borítékban kell benyújtani.(3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.). A borítékra kérjük feltüntetni: „Tokaj, Rákóczi út 44. szám alatti üzlethelyiség hasznosítása”.

A pályázat benyújtásának helye, határideje: Zárt borítékban, postai úton, vagy személyesen Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal – Iktató (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54) 2017. február 2. (csütörtök) 16. óra.

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét és címét, jogi személy esetén a vezető tisztségviselő nevét, elérhetőségét
b) a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és azoknak megfelel
d) a vállalt bérleti díj összegét
e) a végezni kívánt tevékenység megnevezését, annak részletes leírását
f) azt, hogy mennyi időre kívánja bérbe venni a helyiséget

A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.

Pályázati feltételek:
 Pályázni helyiségek esetében 30.000 Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bánatpénz befizethető a Tokaji Városüzemeltető Szervezetnél beszerezhető csekken, valamint a Tokaji Városüzemeltető Szervezet 68500012-11053844 KeletTakaréknál vezetett számlájára.

 A kiinduló ár: 1.000/ m2 /hó – bérleti díj.

A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület végzi el, a 2017 február 10. napjáig. A Képviselő-testület a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül a pályázókat írásban értesíti.
Érvénytelen az az ajánlat, amely
 a kiinduló árat nem éri el,
 határidőn túl érkezett,
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz érvényes ajánlatot.
III. A bérbeadás feltételei:
• A bérleti jogviszony határozott idejű: kezdete: 2017. február 15. – időtartama: legalább 6 hónap, legfeljebb 5 év
A bérlő a meghatározott időre szóló bérleti jogviszonyt legalább 3 hónappal megelőzően mondhatja fel.
A határozott idő elteltével a bérlő a helyiséget köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
• A bérlőnek a bérlet időtartama alatt bérleti díjat kell fizetni, mely összegét a bérleti szerződés tartalmazza.
• A bérlőnek a helyiséggel kapcsolatban igénybevett közüzemi szolgáltatásokra ( víz- és csatornahasználat, villamos energia, gáz stb.) szerződést kell kötnie és a közüzemi díjakat fizetnie kell. A bérlő a bérleti szerződés megkötését követően a közüzemi szolgáltatók által kiadott befizetési igazolás Tokaji Városüzemeltető Szervezetben történő bemutatásával negyedévente (minden év március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig és december 15-ig) bizonyítani köteles, hogy közüzemi díjtartozása nincs. Az igazolási kötelezettség és a közüzemi tartozás rendezésének – bérbeadó felszólítása ellenére történő – elmulasztása a helyiségbérleti szerződésben vállalt lényeges kötelezettség megszegésének, ezáltal rendkívüli felmondási oknak minősül.
• A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.
• A jogszerű használat során a tevékenység jellegének megváltoztatásához a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges. A tevékenység engedély nélküli megváltoztatása azonnali felmondást vonhat maga után, s az eredeti állapot helyreállításának költségei a volt bérlőt terhelik.
• A helyiségbérleti szerződést az önkormányzati bérleményre vonatkozóan a bérbeadó és a bérlő közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződése hozza létre legfeljebb 5 év határozott időtartamra. A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés közjegyzői díjának megfizetése a Bérlőt terheli. A szerződéskötés közjegyzői díja: 20.000.- Ft.
• A nyertes pályázó a szerződéskötéskor óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a szerződésben meghatározott havi bérleti díj négyszeresének megfelelő összeg. A helyiségbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a Bérlő által befizetett óvadékot bérleti díj hátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Ezen költségek hiányában a Bérbeadó a helyiség visszaadását követő 30 napon belül köteles a bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizetni.
• A nem lakáscélú helyiségek szerződésének meghosszabbítására vonatkozó igényét a bérlő köteles írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal benyújtani a bérbeadóhoz.
A szerződés meghosszabbításának feltétele, hogy a bérlőnek az önkormányzat felé, valamint a helyiségben igénybe vett közüzemi szolgáltatók felé helyiségbér- vagy egyéb díjtartozása nem lehet. A közüzemi szolgáltatók által kiállított, 30 napnál nem régebbi, nemleges tartozásról szóló igazolásokat a bérlő köteles a szerződéshosszabbítási kérelmével egyidejűleg a bérbeadóhoz benyújtani.

• A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az 1993. évi LXXVIII. törvény és a 6/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet szabályozza.

IV. Egyéb tudnivalók:
• A helyiség megtekintésére a vagyonkezelő képviselőjével történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség.
A képviselő elérhetősége: Ferencz József (47-553-018)
• Pályázni 30.000 Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bérbeadó a bánatpénz összegét az esedékes bérleti díjba beszámítja.
• A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a helyiségbérleti szerződést. Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, úgy az általa letétbe helyezett bánatpénzt elveszti, a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőknek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni.
• Visszalépésre a pályázat benyújtásának napjától a döntéshozatalt megelőző napig van lehetőség. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénzt az eredményhirdetést követő 30 napon belül a bérbeadó visszafizeti.
• A hirdetménnyel kapcsolatban az Önkormányzati Hivatalban Dr. Németh Zsuzsanna ad felvilágosítást a 47/553-015 telefonszámon.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!