PÁLYÁZATI KIÍRÁS – A TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLET HASZNOSÍTÁSÁRA

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) a tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLET HASZNOSÍTÁSÁRA.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLET HASZNOSÍTÁSÁRA

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) a tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése alapján

 

pályázatot hirdet

 

az önkormányzat tulajdonát képező TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLET HASZNOSÍTÁSÁRA.

 

I.Az ingatlan adatai:

3910 Tokaj, Rákóczi út 44. szám, tokaji 20 helyrajzi szám alatti 31 m2˛ területű, üzlethelyiség, műszaki állapota közepes, a helyiség közművesített.

II. A pályáztatással kapcsolatos tudnivalók:

 

A pályázatot Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) kell benyújtani. A pályázatok felbontását a Ügyrendi, Jogi és Humánpolitikai Bizottság hatáskörét gyakorolva a polgármester végzi a pályázat benyújtására meghatározott határidő lejárta után.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje: Zárt borítékban, kizárólag postai úton, cím: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. A borítékra kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT” benyújtása TOKAJ, RÁKÓCZI U. 44. (20. HRSZ.) ALATTI ÜZLET HASZNOSÍTÁSÁRA. Postára adás határideje: 2021.április 23.  (péntek).

 

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 

 1. a pályázó nevét és címét, jogi személy esetén a vezető tisztségviselő nevét, elérhetőségét
 2. a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 3. nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és azoknak megfelel
 4. a vállalt bérleti díj összegét
 5. a végezni kívánt tevékenység megnevezését, annak részletes leírását
 6. azt, hogy mennyi időre kívánja bérbe venni a helyiséget

 

A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.

 

Pályázati feltételek:

 • Pályázni helyiségek esetében 30.000 Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bánatpénz befizethető a Tokaji Városüzemeltető Szervezetnél beszerezhető csekken, vagy a Tokaji Városüzemeltető Szervezet 68500012-11053844 Takarékbank Zrt-nél vezetett számlájára.

 

 • A kiinduló ár: 1.000+ÁFA / m2 /hó – bérleti díj.

 

A pályázatok elbírálását a Polgármester végzi el, 2021. április 30. napjáig. A polgármester a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül a pályázókat írásban értesíti.

Érvénytelen az az ajánlat, amely

 • a kiinduló árat nem éri el,
 • határidőn túl érkezett,

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz érvényes ajánlatot.

III. A bérbeadás feltételei:

 • A bérleti jogviszony határozott idejű:

kezdete: 2021. május 1.

időtartama: legalább 6 hónap, legfeljebb 5 év

A bérlő a meghatározott időre szóló bérleti jogviszonyt legalább 3 hónappal megelőzően mondhatja fel.

A határozott idő elteltével a bérlő a helyiséget köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

 • A bérlőnek a bérlet időtartama alatt bérleti díjat kell fizetni, mely összegét a bérleti szerződés tartalmazza.
 • A bérlőnek a helyiséggel kapcsolatban igénybevett közüzemi szolgáltatásokra ( víz- és csatornahasználat, villamos energia, stb.) szerződést kell kötnie és a közüzemi díjakat fizetnie kell. A bérlő a bérleti szerződés megkötését követően a közüzemi szolgáltatók által kiadott befizetési igazolás Tokaji Városüzemeltető Szervezetben történő bemutatásával negyedévente (minden év március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig és december 15-ig) bizonyítani köteles, hogy közüzemi díjtartozása nincs. Az igazolási kötelezettség és a közüzemi tartozás rendezésének – bérbeadó felszólítása ellenére történő – elmulasztása a helyiségbérleti szerződésben vállalt lényeges kötelezettség megszegésének, ezáltal rendkívüli felmondási oknak minősül.
 • A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.
 • A jogszerű használat során a tevékenység jellegének megváltoztatásához a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges. A tevékenység engedély nélküli megváltoztatása azonnali felmondást vonhat maga után, s az eredeti állapot helyreállításának költségei a volt bérlőt terhelik.
 • A helyiségbérleti szerződést az önkormányzati bérleményre vonatkozóan a bérbeadó és a bérlő közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződése hozza létre legfeljebb 5 év határozott időtartamra. A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés közjegyzői díjának megfizetése a Bérlőt terheli. A szerződéskötés közjegyzői díja: 20.000.- Ft.
 • A nyertes pályázó a szerződéskötéskor óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke a szerződésben meghatározott havi bérleti díj négyszeresének megfelelő összeg. A helyiségbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a Bérlő által befizetett óvadékot bérleti díj hátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Ezen költségek hiányában a Bérbeadó a helyiség visszaadását követő 30 napon belül köteles a bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizetni.
 • A nem lakáscélú helyiségek szerződésének meghosszabbítására vonatkozó igényét a bérlő köteles írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal benyújtani a bérbeadóhoz.

A szerződés meghosszabbításának feltétele, hogy a bérlőnek az önkormányzat felé, valamint a helyiségben igénybe vett közüzemi szolgáltatók felé helyiségbér- vagy egyéb díjtartozása nem lehet. A közüzemi szolgáltatók által kiállított, 30 napnál nem régebbi, nemleges tartozásról szóló igazolásokat a bérlő köteles a szerződéshosszabbítási kérelmével egyidejűleg a bérbeadóhoz benyújtani.

 

 • A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az 1993. évi LXXVIII. törvény és a 9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza.

 

IV. Egyéb tudnivalók:

 • A helyiség megtekintésére a vagyonkezelő képviselőjével történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség.

A képviselő elérhetősége: Valler István (47-553-018)

 • Pályázni 30.000 Ft bánatpénz megfizetése mellett lehet. A bérbeadó a bánatpénz összegét az esedékes bérleti díjba beszámítja.
 • A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a helyiségbérleti szerződést. Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, úgy az általa letétbe helyezett bánatpénzt elveszti, a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőknek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni.
 • Visszalépésre a pályázat benyújtásának napjától a döntéshozatalt megelőző napig van lehetőség. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénzt az eredményhirdetést követő 30 napon belül a bérbeadó visszafizeti.
 • A hirdetménnyel kapcsolatban az Önkormányzati Hivatalban Dr. Németh Zsuzsanna ad felvilágosítást a 47/553-015 telefonszámon.

 

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!
Skip to content