PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár igazgató(magasabb vezető) munkakör betöltésére

Tokaj Város Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01.-2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Serház út 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja vagy a 6/B. § (5) bekezdés a) pontja szerint,
 • A képesítési követelménynek megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat. – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kiemelkedő közművelődési tevékenység vagy kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,
 • A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: művelődésszervező.
 • 3 hónap próbaidő
 • Büntetlen előélet
 • Magyar nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Szakmai szervezetekben betöltött tisztség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetői program), Tokaj Város kulturális életének megújulására vonatkozó elképzelései, koncepciója
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Posta György nyújt, a 06-47/352-752 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20190829 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatói beosztás.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti a pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület elé. A kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • wwww.tokaj.hu – 2019. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!