Pályázati Felhívás

A Tokaji Időskorúak Otthona pályázatot ír ki az intézmény területén (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.), az otthon épületében található Büfé- Bolt üzemeltetésére.

Az Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Tokaji Időskorúak Otthona
Ajánlatkérő címe: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.
Ajánlatkérő telefon/fax száma: 47-553-020, 47-352-238
Ajánlatkérő e-mail címe: info@tokajiotthon.hu

A pályázat tárgya:
A Tokaji Időskorúak Otthona tulajdonában az Otthon épületében található ~13 nm alapterületű helyiség (kiszolgálótér, raktár, előkészítő) Büfé- Bolt működtetésére Pályázatot hirdet.

A pályázat célja:
Bérleti szerződés kötése a nyertes ajánlattevővel, a felhívásban szereplő Otthonban Büfé- Bolt működtetésére. Az üzemeltetés az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet által megfogalmazott ajánlásnak figyelembevételével történjen.

A bérleti szerződés időtartama:
2015.12.14-től határozott időre 2016.12.31.-ig szól.

Pénzügyi feltételek:
Ajánlatkérő részére a büfé- bolthelyiség használatért a nyertes ajánlat alapján, az Ajánlattevő és az adott intézmény között létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat (ami a büfé- bolt működtetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi díjakat is tartalmazza) köteles megfizetni havi elszámolás keretében, minden hónap 10. napjáig.

A szerződéskötés feltételei:
a) Bérbevevőnek vállalnia kell a büfé- bolt működtetéséhez szükséges megfelelő készülékkel, gépekkel, berendezésekkel való ellátását, működési engedélyének megszerzését és ehhez szükséges felújítások elvégzését, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségén.
b) A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról és az őrzésről.
c) Vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.
d) A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti berendezési tárgyait eredeti állapotban a bérbeadónak visszaadni.
e) Be kell tartania az Otthon rá vonatkozó szabályzatait és rendelkezéseit.
f) Vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.
g) A bérleményben a büfé- bolt üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a kiíró hozzájárulásával folytatható.
h) A bérlemény albérletbe nem adható, a bérleti jogot másra nem ruházhatja át, el nem cserélheti.
i) A bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik. A létesítmény nyitvatartási idejének meghatározása, mindkét fél egyező akarata szerint történik.
j) Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az üzemeltető kötelessége.
k) Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az üzemeltető feladata.
l) Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása az üzemeltető feladata.
m) Az üzemeltető köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.
n) A szerződés azonnali hatállyal felbontható, ha a bérbevevő fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és tartozását a bérbeadó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem egyenlíti ki,
o) A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban felmondhatja, felmondási napok száma 60.
p) Fizetés: a számla kiegyenlítése készpénzben történik tárgyhó 10-ig.

A pályázat formai és tartalmi követelményei:
A pályázatot zárt borítékban az intézmény igazgatóságán kell leadni.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Büfé- Bolt működtetésére.”
A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. 12. 11. 10:00 óra.
Az ajánlattétel nyelve: magyar.

A pályázathoz csatolni kell:
a) az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.),
b) a büfé- bolt működtetésére vonatkozó tervezetet,
c) nyilatkozatot, hogy a cégbírósági bejegyzés szerint a tevékenység folytatására jogosult,
d) a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot (ami a büfé működtetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi díjakat is tartalmazza),
e) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket,

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:
a) A Bérlő feladata a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése.
b) A helyiségben kizárólag az Otthon szolgáltatásaival összeegyeztethető büfé-bolt működtethető. A tevékenység bejelentés köteles a 210/2009. (IX.29.)
Kormányrendelet alapján
d) A bérleti díj tartalmazza a víz és villanyfelhasználás díját.
e) A helyszínen előzetes egyeztetés alapján a pályázatok beérkezésének határidejéig tudjuk biztosítani a lehetőséget a bejárásra.

A pályázati kiírás eredménytelensége:
Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvánítására.
Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
– az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el,
– a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna.
Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha
– a benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

A pályázatok elbírálási szempontjai:
1. A megajánlott havi bérleti díj: Ft/ hó
2. Forgalmazni kívánt termékek,
3. Kiszolgáló terület kialakítása:
Előnyt jelent: az intézmény által szervezett programok, rendezvények kedvezményes támogatása.

A pályázat bontása és elbírálása:
A Tokaji Időskorúak Otthona a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval köt szerződést.
Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.
A Tokaji Időskorúak Otthona fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Tokaj, 2015.11.25.

Gottfried Péter
Intézményvezető

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!