PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ÖNKORMÁNYZATI RÉSZVÉNY-CSOMAG ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Tokaj Város Önkormányzata a Tokaj Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 5/2013. (IV. 19.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve: Tokaj Város Önkormányzata
Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. szám
Tel.: +36-47-352-511 Fax: +36-47-352-006
E-mail: onkormanyzat@tokaj.hu

2. A pályázat célja: Önkormányzati részvény-csomag értékesítése

3. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, többfordulós

4. A pályáztatásra kerülő vagyon adatai: A Tokaj Kelep Zrt.-ben /3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44, cgj. 05-10-000550 / lévő 4.547.000 Ft névértékű, 85,7 % mértékű szavazati jogot megtestesítő részvény-csomag.
A kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés megkötésének időpontjáig a részvénytársaság eszközállományának értéke csökkenni fog, továbbá csökkeni fog a harmadik személyekkel szemben fennálló követelésállomány. Erre vonatkozó további információ a Zrt. vezérigazgatójától kérhető.
A kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a Zrt. kb. 60 millió Ft összegű banki hitelállománnyal rendelkezik, mely jelzálogjoggal biztosított.

5. Pályázati feltételek:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Tokaj Város Önkormányzat 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon a következő szövegezést kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Tokaj Kelep Zrt-ben lévő részvénycsomag megvételére.”

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes minimum ár feletti azonos pályázat érkezik, a határidőben pályázók számára – előzetes értesítés után – nyilvánosan lefolytatott versenytárgyalást tartunk. A versenytárgyalás lebonyolítása a Versenytárgyalási Bizottság hatáskörébe tartozik a vagyonrendelet Versenytárgyalási Szabályzatának XII. pontja alapján. A pályázat nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó ajánlatot tette.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

9. Fizetési feltételek: Az adásvételi szerződés aláírásakor egy összegben, vagy részletfizetéssel az alábbi feltételek mellett:
– a képviselő-testület az önkormányzati vagyon értékesítése esetén részletfizetési kedvezményt adhat, mely a költségvetés vizsgálatát követően külön kérelemre, maximum 2017. december 28-ig terjedő időtartamra adható. Részletfizetés esetén annak megfizetését jelzálog bejegyzéssel kell biztosítani.
– A fizetés módja: átutalással a KELET Takarékszövetkezetnél vezetett 68500012-11053442-00000000 számú számlára.

10. Biztosíték: A pályázaton való részvételre az jogosult, aki a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati biztosíték összegét a kiíró rendelkezésére bocsátja. A pályázati biztosíték mértéke a minimum ár nettó összegének 5 %-ával azonos összeg:
10.500.000 Ft (a pályázati biztosíték befizetése a KELET Takarékszövetkezetnél vezetett 68500012-11053442-00000000 számú számlára történő átutalással teljesíthető). A befizetés megtörténtét igazolni kell. A pályázati biztosítékot elveszti a nyertes pályázó, ha az adásvételi szerződést az előírt határidőn belül nem köti meg. A pályázati biztosíték egyébként a vételár összegébe beszámít. Az eredménytelenül pályázóknak, valamint abban az esetben ha a pályázó a pályázatot a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt visszavonja, valamint ha a pályázat érvénytelen vagy eredménytelen, a biztosíték összegét 8 napon belül a kiíró visszatéríti.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
a pályázó adatai: magánszemély esetén családi és utónevet, leánykori családi és utóneve, születési éve, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, továbbá pénzintézeti folyószámlaszáma, a statisztikai számjellel rendelkező pályázó esetén a szervezet megnevezése, székhelye, törzsszáma, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonata (vállalkozói engedélyének másolata), és aláírási címpéldány, képviselőjének neve és a képviselet jogcíme, valamint pénzintézeti bankszámlaszáma;
– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja e a pályázati feltételeket,
– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a részvénycsomagért felkínált vételár nagyságáról, (egyösszegű megajánlást kér a kiíró), mely nem lehet kevesebb 210.000.000 Ft összegnél.
– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a részletfizetési lehetőség kéréséről
– a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan
– a pályázató cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról
– a biztosíték befizetéséről szóló igazolás

12. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20. 13. óra

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A kiíró jogai:
A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy érvényes ajánlat esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja. A kiíró fenntartja magának a jogot a fenti időbeli ütemezés – a pályázók egyidejű értesítése mellett történő – módosítására.

15. Az ajánlat érvénytelen, ha
 az ajánlattételi határidő után nyújtották be,
 nem felel meg a pályázati felhívásban, illetőleg jelen dokumentációba foglalt bármely alaki vagy tartalmi követelménynek,
 az ajánlati ár nem éri el a minimum árat (210.000.000 Ft)
 nincs szabályszerűen aláírva; cég esetén cégszerűen, minden más személy esetében két tanú együttes aláírásával

16. A pályázatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálását Tokaj Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslata alapján a Képviselő-testület végzi. A versenytárgyalás lebonyolítása a Versenytárgyalási Bizottság hatáskörébe tartozik a vagyonrendelet Versenytárgyalási Szabályzatának XII. pontja alapján.

17. Pályázatok bontása: 2017. szeptember 20. 13. óra. A pályázatok bontásának helye: Tokaj Városháza, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. földszinti kistanácskozó terem. A pályázatok bontásán a pályázók részt vehetnek.

18. Versenytárgyalás: Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes minimum ár feletti azonos pályázat érkezik, a határidőben pályázók számára – előzetes értesítés után – nyilvánosan lefolytatott versenytárgyalást tartunk.
A versenytárgyalás időpontja: 2017.szeptember 20. 14.00 óra Helye: Tokaj Városháza, Földszinti Tanácskozóterem, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

19. A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

20. A pályázati felhívás közzététele: 2017. augusztus 25.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!