PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ÖNKORMÁNYZATI RÉSZVÉNY-CSOMAG ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Tokaj Város Önkormányzata a Tokaj Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 5/2013. (IV. 19.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot  kiíró neve:     Tokaj Város Önkormányzata
Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. szám
Tel.: +36-47-352-511 Fax: +36-47-352-006
E-mail: onkormanyzat@tokaj.hu

2. A pályázat célja: Önkormányzati részvény-csomag értékesítése

3. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, többfordulós

4. A pályáztatásra kerülő vagyon adatai: A Tokaj Kelep Zrt.-ben /3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44,  cgj. 05-10-000550 / lévő 4.547.000 Ft névértékű, 85,79 % mértékű szavazati jogot megtestesítő részvény-csomag. A kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés megkötésének időpontjáig a részvénytársaság eszközállományának értéke csökkenni fog, továbbá csökkeni fog a harmadik személyekkel szemben fennálló követelésállomány. Erre vonatkozó további információ a Zrt. vezérigazgatójától kérhető.A kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a Zrt. kb. 60 millió Ft összegű banki hitelállománnyal rendelkezik, mely jelzálogjoggal biztosított. A kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a Zrt. részére Tokaj Város Önkormányzata 89.271.808.- Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott, mely kölcsön futamideje 2018. december 31. napján jár le.A kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a Zrt TFC-1-1-2-2017-2017-00012 kódszámmal pályázatot nyújtott be a Kisfaludy Turisztikai  Fejlesztési Program keretében a Hotel Kelep fejlesztése tárgyában. A megigényelt támogatás összege nettó 145.220.000,- ft melynek 70%-a vissza nem térítendő támogatás

Pályázati feltételek: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Tokaj Város Önkormányzat 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.6. Az ajánlatok benyújtásának módja:Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon a következő szövegezést kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Tokaj Kelep Zrt-ben lévő részvénycsomag megvételére.”

7. A pályázatok elbírálásának szempontjai: Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes minimum ár feletti azonos áron pályázat érkezik, a határidőben pályázók számára – előzetes értesítés után – nyilvánosan lefolytatott versenytárgyalást tartunk. A versenytárgyalás lebonyolítása a Versenytárgyalási Bizottság hatáskörébe tartozik a vagyonrendelet Versenytárgyalási Szabályzatának XII. pontja alapján. A pályázat nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó ajánlatot tette.A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

8. Fizetési feltételek: Az adásvételi szerződés aláírásakor egy összegben, vagy a szerződéskötést követő maximum 3 hónapon belül.- A fizetés módja: átutalással a Tiszántúli Takarékszövetkezetnél vezetett 68500012-11053442-00000000 számú számlára.

9. Helyszíni bejárás időpontja: 2018. január 4. (csütörtök) 13 óra.

10. Biztosíték: A pályázaton való részvételre az jogosult, aki a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati biztosíték összegét a kiíró rendelkezésére bocsátja. A pályázati biztosíték mértéke 15.000.000:- Ft, azaz Tizenötmillió forint.(a pályázati biztosíték befizetése a Tiszántúli Takarékszövetkezetnél vezetett 68500012-11053442-00000000 számú számlára történő átutalással teljesíthető). A befizetés megtörténtét igazolni kell. A pályázati biztosítékot elveszti a nyertes pályázó, ha az adásvételi szerződést az előírt határidőn belül nem köti meg. A pályázati biztosíték egyébként a vételár összegébe beszámít. Az eredménytelenül pályázóknak, valamint abban az esetben ha a pályázó a pályázatot a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt visszavonja, valamint ha a pályázat érvénytelen vagy eredménytelen,  a biztosíték összegét 8 napon belül a kiíró visszatéríti.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
– a pályázó adatai:
magánszemély esetén családi és utónevet, leánykori családi és utóneve, születési éve, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, továbbá pénzintézeti folyószámlaszáma, a statisztikai számjellel rendelkező pályázó esetén a szervezet megnevezése, székhelye, törzsszáma, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonata (vállalkozói engedélyének másolata), és aláírási címpéldány, képviselőjének neve és a képviselet jogcíme, valamint pénzintézeti bankszámlaszáma;
-a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja e a pályázati feltételeket,
– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a részvénycsomagért felkínált vételár nagyságáról, (egyösszegű megajánlást kér a kiíró), mely nem lehet kevesebb 210.000.000 Ft összegnél.- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a részletfizetési lehetőség kéréséről
– a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan- a pályázató cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról- a biztosíték befizetéséről szóló igazolás

12. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. január 15. 14. óra

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A kiíró jogai: A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy  érvényes ajánlat esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja. A kiíró fenntartja magának a jogot a fenti időbeli ütemezés – a pályázók egyidejű értesítése mellett történő – módosítására.

15. Az ajánlat érvénytelen, ha
– az ajánlattételi határidő után nyújtották be,
– nem felel meg a pályázati felhívásban, illetőleg jelen dokumentációba foglalt bármely alaki vagy tartalmi követelménynek,
-az ajánlati ár nem éri el a minimum árat (210.000.000.- Ft),
– nincs szabályszerűen aláírva; cég esetén cégszerűen, minden más személy esetében két tanú együttes aláírásával

16. A pályázatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálását Tokaj Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslata alapján a Képviselő-testület végzi. A versenytárgyalás lebonyolítása a Versenytárgyalási Bizottság hatáskörébe tartozik a vagyonrendelet Versenytárgyalási Szabályzatának XII. pontja alapján.

17. Pályázatok bontása: 2018. január 15. 14. óra. A pályázatok bontásának helye: Tokaj Városháza, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. földszinti kistanácskozó terem. A pályázatok bontásán a pályázók részt vehetnek.

18. Versenytárgyalás: Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes minimum ár feletti azonos pályázat érkezik, a határidőben pályázók számára – előzetes értesítés után – nyilvánosan lefolytatott versenytárgyalást tartunk.
A versenytárgyalás  időpontja:       2018. január 15. 15. óra
Helye: Tokaj Városháza, Földszinti Tanácskozóterem, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.

19. A pályázatok elbírálásának határideje: 2018.  január 18.

20. A pályázati felhívás közzététele: 2017. december 15.

21. A pályázati felhívás mellékletét képezi a részvény adásvételi szerződés tervezete.

A részletes felhívás INNEN tölthető le!

 

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!