PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – HOTEL KELEP ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Tokaj Város Önkormányzata (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) és a Tokaj Kelep Zrt. (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44.)
pályázatot hirdet a tulajdonukat képező
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44. szám alatti, Tokaj belterület 590/1. helyrajzi számú „kivett szálloda és konferencia terem, wellness központ, étterem, konyha és pince” megnevezésű ingatlan értékesítésére

 Pályázati felhívás

Tokaj Város Önkormányzata (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) és a Tokaj Kelep Zrt. (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44.)

pályázatot hirdet a tulajdonukat képező

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44. szám alatti, Tokaj belterület 590/1. helyrajzi számú „kivett szálloda és konferencia terem, wellness központ, étterem, konyha és pince” megnevezésű ingatlan értékesítésére

 

 1. Az ingatlan adatai: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44. szám alatti, Tokaj belterület 590/1. helyrajzi számú „kivett szálloda és konferencia terem,wellness központ,étterem,konyha és pince” megnevezésű ingatlan, jól megközelíthető, az épület műszaki állapota kifogástalan, az ingatlan teljes közművel ellátott.

Az ingatlan tulajdonviszonyai: A Tokaj 590/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonosa 1234/10000 eszmei hányadrészben Tokaj Város Önkormányzata, míg 8766/10000 eszmei hányadrészben a Tokaj Kelep Zrt..

 1. Ajánlati feltételek: Az adásvételi szerződés aláírásakor egy összegben, vagy a szerződéskötést követő maximum 3 hónapon belül. A fizetés módja: átutalással a Tiszántúli Takarékszövetkezetnél vezetett 68500012-11053442-00000000 számú számlára. A pályázatnak tartalmaznia kell a vételárra vonatkozó ajánlatot, mely nem lehet kevesebb bruttó:351.000.000.- Ft összegnél.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

 1. Az elbírálásra vonatkozó szempontok: előnyt élveznek azok a pályázók, akik a kiírás szerinti vételárnál magasabb összeget ajánlanak. Az ajánlatok elbírálását Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Tokaj Kelep Zrt közgyűlése végzi.
 2. A pályázatban való részvétel feltétele: a pályázatbontás napjáig kaució letétbe helyezése. A kaució mértéke a vételár 5 %-a (17.550.000.-Ft), melyet a pályázó Tokaj Város Önkormányzata Tiszántúli Takaréknál vezetett 68500012-11053442–00000000 számú számlaszámra, átutalással teljesíthet. A befizetés megtörténtét igazolni kell. A pályázati biztosítékot elveszti a nyertes pályázó, ha az adásvételi szerződést az előírt határidőn belül nem köti meg. A pályázati biztosíték egyébként a vételár összegébe beszámít. Az eredménytelenül pályázóknak, valamint abban az esetben ha a pályázó a pályázatot a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt visszavonja, valamint ha a pályázat érvénytelen vagy eredménytelen,  a biztosíték összegét 8 napon belül a kiíró visszatéríti.
 3. A pályázati dokumentáció megvásárlása: munkanapokon 2018.január 24. 12.00 óráig.
 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– a pályázó adatai: magánszemély esetén családi és utónevet, leánykori családi és utóneve, születési éve, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, továbbá pénzintézeti folyószámlaszáma, a statisztikai számjellel rendelkező pályázó esetén a szervezet megnevezése, székhelye, törzsszáma, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonata (vállalkozói engedélyének másolata), és aláírási címpéldány, képviselőjének neve és a képviselet jogcíme, valamint pénzintézeti bankszámlaszáma;

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja e a pályázati feltételeket,

– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a vételár nagyságáról, (egyösszegű megajánlást kér a kiíró), mely nem lehet kevesebb 351.000.000 Ft összegnél.

– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a részletfizetési lehetőség kéréséről

            – a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan

– a pályázató cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Nvtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakról

– a biztosíték befizetéséről szóló igazolás

 1. Az ingatlan megtekinthető: január 15. (hétfő) 13 óra.

 1. A pályázat benyújtása: az ajánlatot 2018. január 25. 10:00  óráig a kiíró székhelye (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) címére kell zárt borítékban benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a „Tokaj, Bodrogkeresztúri út 44.. szám alatti ingatlan (Hotel Kelep) vételi ajánlata” megnevezést.
 2. Versenytárgyalás: Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes minimum ár feletti azonos pályázat érkezik, a határidőben pályázók számára – előzetes értesítés után – nyilvánosan lefolytatott versenytárgyalást tartunk.
 3. A versenytárgyalás  időpontja: 2018. január 25. 11. óra
 4. A pályázatok bontása: 2018. január 25. 10:00 óra. A pályázatok bontásán a pályázók részt vehetnek.
 5. A pályázatok bontásának helye: Tokaj Városháza, 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. földszinti kistanácskozó terem
 6. A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. február 15.

 1. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat és a Tokaj Kelep Zrt. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Az ajánlat érvénytelen, ha

 • az ajánlattételi határidő után nyújtották be,
 • nem felel meg a pályázati felhívásban, illetőleg jelen dokumentációba foglalt bármely alaki vagy tartalmi követelménynek,
 • az ajánlati ár nem éri el a minimum árat (351.000.000.- Ft)
 • nincs szabályszerűen aláírva; cég esetén cégszerűen, minden más személy esetében két tanú együttes aláírásával

 1. A kiíró jogai: A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy érvényes ajánlat esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja. A kiíró fenntartja magának a jogot a fenti időbeli ütemezés – a pályázók egyidejű értesítése mellett történő – módosítására.

 1. A pályázati felhívás közzététele: 2018. január 4.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!
Skip to content