PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Tokaj Város Önkormányzata PÁLYÁZATOT HIRDET FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

1.) A Pályázat kiírója: Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Székhelye: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54.
Tel: 47/352-752

2.) A Pályázati felhívás tárgya, a szerződés meghatározása:
Foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására irányuló szolgáltatási szerződés.

Tárgya:
– munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése (munkaviszony megkezdése előtti előzetes, időszakos, soron kívüli, záró)
– foglalkozási betegségek kivizsgálása,
– a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,
– tanácsadást az egyéni védőeszközök használatához,
– a munkavállalók részére tanácsadást a munkakörülmények veszélyforrásairól,
– az esedékessé váló szűrővizsgálatok elvégezése, elvégeztetésére (pl. tüdőszűrés) felhívni a figyelmet,
– közreműködik a munkahelyi veszélyforrások, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók felkészítésében és a rehabilitációs tervek kidolgozásában,
– érvényesíti a munkavállalók gépjárművezetői engedélyét, beleértve a hivatásos (2. csoport) jogosítványokat is,
– teljesíti az esetleges receptigényeket, melynek költségét a munkavállaló viseli,
– a megbetegedések elkerülésének érdekében történő tanácsadás,
– a kockázatbecslés elkészítésében való közreműködés, a veszélyforrásokra figyelemmel szükséges vizsgálatok elvégzése,
– a dolgozók alkalmassági vizsgálatának megtörténtét igazoló dokumentumok kiadása.
3.) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:

A pályázó(k)nak, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló, többször módosított 27/1995. (VII.25.) NM. rendeletben előírt feltételeket és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben előírtakat biztosítania kell, továbbá köteles betartani a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást szabályozó vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, így különösen:

1993. évi XCIII. törvény 58. §
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben
33/1998. (VI.24.) NM rendeletben
50/1999. (XI.3.) EüM rendeletben
foglalt rendelkezéseket.

4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az ajánlati árra vonatkozó nyilatkozat
A pályázónak rendelkeznie kell a tevékenysége ellátásához szükséges felelősségbiztosítással, melyre vonatkozó igazolást csatolni kell pályázatához.
A pályázónak ismertetnie kell ajánlatában azoknak a személyeknek a nevét, végzettségét és képzettségét, szakmai gyakorlati idejét, akiket a szolgáltatás teljesítésébe be kíván vonni. Csatolni szükséges ezen személyek végzettségét, képzettségét igazoló okiratai egyszerű másolatát.
A pályázónak csatolnia kell ajánlatához a rendelkezésére álló orvosi rendelő használati jogcímét igazoló okiratot (tulajdoni lap, bérleti szerződés …stb.) egyszerű másolatban, valamint az ÁNTSZ működési engedélye és annak mellékleteit egyszerű másolatban.
Referencia igazolások, a pályázó sorolja fel azokat a megbízásait, amelyeket jelenleg is ellát.

5.) Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások ellátása a Tokaj Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek által foglalkoztatott munkavállalók számára, a pályázó(k) által biztosított rendelőkben:

20161028tablazat

6.) Ajánlati ár

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, ami a szolgáltatás tárgyával kapcsolatosan felmerül. Az ajánlati ár forintban kerül meghatározásra. A megkötött szerződésben foglalt díjon felül ajánlatkérő semmilyen egyéb jogcímen számlát nem fogad el. Tekintettel arra, hogy az ajánlati ár átalány jellegű, így annak változtatására évenként egy alkalommal kerülhet sor, és a szolgáltatási díj összegét az év közbeni létszámváltozások nem befolyásolják.

7.) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése az aláírt szerződés szerinti, szerződésszerű teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján, negyedéves gyakorisággal, a számla kiállítását követő 15 napon belül banki átutalással történik, a pályázó által megadott bankszámlaszámra történő átutalással.

8.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázó által a pályázati felhívás 2. pontjában szereplő feladatokon kívül a munkavállalók részére biztosított további egészségügyi szolgáltatás (vizsgálat) nyújtásának vállalása.

9.) A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama:

A szerződés 2017. január 1. napjától határozatlan időre szól.

10.) A pályázatok benyújtásának módja:

· Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni:”Pályázat foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására”

· Személyesen: Posta György, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54.
11.) A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16. (szerda) 16 óra.

12.) A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!