Tokaji Múzeum igazgatói álláspályázat

Tokaj Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Tokaji Múzeum igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, • tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, • Felelős a múzeum szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Egyetem, 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet ,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése
 magyar nyelvtudás
 Büntetlen előélet,
 Cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél másolata;
  legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás,
  részletes szakmai önéletrajz,
  az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
  az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
  tudományos, publikációs jegyzék,
  a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
  nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  nyilatkozat arról, hogy kéri e a pályázat zárt ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalását,
  nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna nyújt, a 47/553-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/10/01 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
 Személyesen: Posta György, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése és a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése szerinti bizottság hallgatja meg, a megbízásról Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület döntéséhez előzetesen az Emberi Erőforrások Miniszterének véleményét kikéri.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.tokaj.hu – 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!