IGAZGATÓI ÁLLÁSPÁLYÁZAT (Kulturális és Konferenciaközpont)

Tokaj Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01.-2016.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Serház u 55.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint.,
szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.
Kiemelkedő közművelődési tevékenység.
Büntetlen előélet.
Magyar nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szakmai szervezetekben betöltött tisztség
Felhasználói szintű számítógépes ismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,
az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetői program), Tokaj Város kulturális életének megújulására vonatkozó elképzelései, koncepciója,
90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Posta György nyújt, a 47/352-752 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3244/2015 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. Személyesen: Posta György, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határidőt követő első Képviselő-testületi ülésen, várhatóan 2015. december 10-én kerül sor. A pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület Humánpolitikai és Idegenforgalmi Bizottsága véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.tokaj.hu – 2015. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg ismerőseivel!

Oldal nyomtatása
NAPTÁR
Hírek
SZÁLLÁSOK
Szálljon meg Tokajban a lehető legkedvezőbb árakon!